Народна банка на Република Северна Македонија
National Bank of the Republic of North Macedonia

Совет за тоа како да означите во полињата со ставки


Најмалку еден ред во секоја листа треба да биде избран за да се прикаже резултат за секоја варијабла. Кога сакате да видите една или неколку варијабли, обележете ги само нив. За да го откажете обележувањето, притиснете го копчето CTRL и притиснете на копчето од глувчето на текстот. За да ги изберете сите линии во листата: обележете ја првата линија во листата, потоа притиснете на копчињата SHIFT и END истовремено. За да изберете/откажете обележана линија во листата: - Притиснете на копчето CTRL и притиснете со левото копче од глувчето на избраната линија истовремено. За да изберете повеќе од една линија во листата: обележете ги линиите во редот со притискање на левото копче од глувчето и влечете преку потребните линии. Или, обележете ја првата линија во вашата листа и потоа притиснете на копчето SHIFT истовремено со притискање на стрелките на тастатурата нагоре или надолу. Доколку сакате да изберете само одредени линии притиснете CTRL истовремено со притискање на левото копче од глувчето врз саканите линии. За да пребарате одредена вредност во полето со ставки: означете ја првата ставка во полето со ставки и потоа напишете ја првата буква од бараната ставка. Доколку не успеете да ја најдете бараната ставка, обидете се повторно да впишете додека не ја пронајдете бараната ставка. Или користете ги стрелките за нагоре или надолу или копчето на глувчето за да барате понатаму.