Народна банка на Република Северна Македонија
National Bank of the Republic of North Macedonia